Privacyverklaring

Muziekvereniging Prins Hendrik vindt bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In onze Privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Muziekvereniging Prins Hendrik Delft houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt en de doelen en type persoonsgegevens zoals deze beschreven zijn in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt blijft tot gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Als het nodig is jouw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging Prins Hendrik zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van deze Privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wilt opnemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden en donateurs

Muziekvereniging Prins Hendrik administreert je iban en naam om je contributie en/of donatiebijdrage goed te kunnen verwerken. We houden je middels de mail op de hoogte van activiteiten binnen de vereniging en verstrekken relevante informatie met betrekking tot de repetitie. Donateurs ontvangen via mail of per post de Nieuwbrief en ontvangen uitnodigingen voor optredens. Dit zijn voorbeelden waarin Muziekvereniging Prins Hendrik jouw persoonsgegevens verwerkt.

We verwerken deze gegevens ten behoeve van de leden- en/of donateursadministratie, contributieheffing, inning van de donateursgelden, informatieverstrekking en uitnodigingen.

De grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is je lidmaatschap via het inschrijfformulier of je donateurschap.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Prins Hendrik de volgende persoonsgegevens van je vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, iban, lidmaatschap- en/of donateursnummer.

Muziekvereniging Prins Hendrik verwerkt jouw persoonsgegevens alleen ten behoeve van bovenstaande doeleinde(n) en bewaard deze gedurende jouw lidmaatschap en/of donateurschap en daarna alleen in de financiële administratievoor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van relaties en/of geïnteresseerden

Daarnaast onderhoud Muziekvereniging Prins Hendrik ook contacten met derden. Denk bijvoorbeeld aan bevriende muziekverenigingen, de gemeente en fondsen, relaties voor optredens of dirigenten of solisten. Geinteresseerden worden regelmatig op de hoogte gehouden van activiteiten georganiseerd door Muziekvereniging Prins Hendrik. Hiervoor verwerkt Muziekvereniging Prins Hendrik persoonsgegevens van relaties en/of geïnteresseerden. Wij verwerken deze gegevens ten behoeve van het verstrekken van informatie in de vorm van gerichte contacten of het inhuren van diensten van of ten behoeve van muziekvereniging Prins Hendrik.

De grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is schriftelijke of mondelinge toestemming, overeenkomst van opdracht, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Prins Hendrik Delft de volgende persoonsgegevens van je vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, (zakelijke) telefoonnummer en (zakelijke) e-mailadres. Ten behoeve van de inhuur van dirigenten kan tevens om geboortedatum, adres en woonplaats gevraagd worden.

Muziekvereniging Prins Hendrik verwerkt jouw persoonsgegevens alleen ten behoeve van bovenstaande doeleinde(n) en bewaart deze gedurende de periode dat de zakelijke relatie duurt. Indien er een overeenkomst aan ten grondslag ligt, voor de duur van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratievoor maximaal 7 jaar.

Mediacode

Muziekvereniging Prins Hendrik gebruikt in haar media uitingen (social media, website, persberichten e.d.) veelvuldig concertregistraties, foto en ander beeldmateriaal. De vereniging heeft de intentie hiermee zorgvuldig om te gaan en mogelijke nadelige effecten van publicatie te voorkomen. Indien een lid bezwaar heeft tegen publicatie dan kan dit ten alle tijde gemeld worden. Indien een lid of ander persoon ongewenste beelden van zichzelf tegenkomt in verenigingsuitingen, roepen wij nadrukkelijk op dit direct te melden. Beelden zullen voor zover binnen het bereik ligt, worden verwijderd. 

Verstrekking aan derden

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij zullen nooit jouw persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Muziekvereniging Prins Hendrik bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging en datalekken

Een datalek is -kort gezegd- iedere inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor deze vernietigd, verloren, ongeoorloofd verstrekt, doorgegeven, opgeslagen of anderszins verwerkt worden.

Een datalek kan per ongeluk ontstaan, bijvoorbeeld bij het doorsturen van jouw e-mail aan de verkeerde ontvanger, maar kan ook met opzet ontstaan. In het laatste geval kan gedacht worden aan het buit maken van persoonsgegevens door een hacker of het kopiëren van een ledenlijst met persoonsgegevens door een (bestuurs)lid die uit geen lid meer is.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Muziekvereniging Prins Hendrik van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze (bestuurs)leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Het is echter niet volledig uit te sluiten dat op enig moment er toch sprake is van een datalek. Muziekvereniging Prins Hendrik is verplicht om een registratie bij te houden van alle datalekken en  kan daarop door de Autoriteit Persoonsgegevens worden aangesproken. Daarnaast is Muziekvereniging Prins Hendrik verplicht om een datalek binnen 72 uur gemotiveerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden. Wanneer een datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, is Muziekvereniging Prins Hendrik daarnaast verplicht om dit datalek onverwijld aan hen te melden.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je ontvangen hebben. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Je hebt altijd het recht je toestemming voor verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken.

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens neem hierover dan direct contact met ons op. Als wij er samen met jou niet uitkomen, vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact, met ons op!

Contactgegevens

Muziekvereniging Prins Hendrik Delft

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40397012

Adres Boeier 11, 2636 DE in Schipluiden

E-mail: info@prinshendrikdelft.nl